ناسپاس

http://uupload.ir/files/mdil_fu1483.jpg


جلوي کامپيوتر نشستم ...


اشعه هاي خوشيد صفحه ي کي بردمو نوازش مي کنه ...


تنها خونم بقيه مدرسن


صداي پسرک نون خشکه فروش مياد


تو اين سرما داره نون خشک مبادله مي کنه !


نميدونم هدفش واسه زندگيش چيه


شايد اونم مثه من ميخواد جراح بشه !!!!


شايدم هيچ هدف و آرزويي نداره دلم شكست


شايد بزرگترين دغدغه ي اين روزاش گرفتن مدرک تافل نيست ...


شايد کسيو نداره که حتي الکي بهش بگه دوست دارم دلم شكست


به زندگي خودم نگاه مي کنم


يه مامان و باباي معلم که هميشه هر چي خواستم برام فراهم کردن


دير و زود داشته اما سوخت و سوز نداشته


راست يا دروغ بهم ميگن دوسم دارن


تنها ايرادشون اينه که مدام منو با بقيه مقايسه مي کنن


خب يه جورايي حقم دارن


به خودم نگاه مي کنم


نتونستم خوشحالشون کنم


جواب محبتاشونو با مقايسشون با پدر و مادر دوستام دادن که باباي فلاني پزشکه مامان فلاني اينطوري ...


رابطمون اين روزا خوب نيست


چند روز پيش برگشتم و بهشون گفتم آرزوم اينه که از اين خونه برم ...


ميدونم چقد دلشون شکست


اي کاش مي تونستم بهشون بفهمونم اين روزا افسردم ... افسردگي شديد


اي کاش مي تونستم بهشون بفهمونم بزرگترين تفريحم اين روزام  گريه زير دوش حمومهگريه‌آور


اي کاش مي تونستم بهشون بگم چه قد دوسشون دارم دوست داشتن


 اي کاش مي تونستم بهشون بفهمون من يه دانشجوي پزشکي افسردم ...


که فقط چند روز احتياج به تنهايي و استراحت و نوازش و حمايت داره نكته بين


 کاش غصه تموم ميشد ... کاش گريه نمي کردم


من باعث و بانيشم .... به دنبال کي مي گردم ؟!


منبع این نوشته : منبع
بهشون ,تونستم ,تونستم بهشون ,بهشون بفهمونم ,خودم نگاه ,تونستم بهشون بفهمونم